REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego Ochota Medical Center. Korzystając z serwisu internetowego  Ochota Medical Center akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie znajdującej się na niniejszej stronie.

Podstawa prawna świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

.Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Usługodawca – OCHOTA MEDICAL CENTER Robert Gardocki z siedzibą: 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego10, NIP 5321180480, REGON  011752958 (zwany dalej „OMC”)

Serwis – serwis internetowy Usługodawcy

Klient – osoba fizyczna,  pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów usług medycznych w Serwisie

 1. Warunki techniczne korzystania z usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, Klient musi posiadać:

 • urządzenie elektroniczne z połączeniem z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
 • aktywne konto poczty e-mail.
 • aktywny numer telefonu komórkowego

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

Klient jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swojego urządzenia, przeglądarki, platformy tak, by mieć dostęp do naszego portalu. Klient powinien  korzystać z własnego programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów.

 

III. Rodzaje i zakres usług medycznych świadczonych  drogą internetową

Udzielanie usług medycznych drogą internetową w Ochota Medical Center  działa w oparciu o następujące Ustawy:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 poz.152 ze zm.)
 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.2017 poz. 2211 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1138)
 • Ustawa z 19 lipca 2019 o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia(Dz.U. z 2019 poz.1590)
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.( Dz.U. 2018 poz. 697)

W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi medyczne:

 • zamawianie e-recept on-line

Zamówienie e-recepty drogą internetową jest usługą dostępną tylko i wyłącznie dla pacjentów/pacjentek będących pod opieką lekarzy Ochota Medical Center i dotyczy leków stosowanych przewlekle (np. leków antykoncepcyjnych lub leków hormonalnej terapii zastępczej).

Warunkiem realizacji zamówienia na e-receptę w Ochota Medical Center, jest zgodność danych podanych w zamówieniu z danymi z danymi bazy danych pacjentów Ochota Medical Center.

 1. Realizacja usługi medycznej drogą internetową
 2. Po podaniu wymaganych danych osobowych oraz potwierdzeniu niezbędnych danych medycznych klient zamawia usługę medyczną i dokonuje płatności w internetowym systemie płatności Dotpay.
 3. Lekarz Usługodawcy sprawdza zgodność podanych danych osobowych z bazą danych pacjentów OMC.
 4. Lekarz Usługodawcy sprawdza, na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji medycznych, brak przeciwwskazań do kontynuowania terapii.
 5. W przypadku zgodności danych osobowych i braku przeciwwskazań do kontynuowania terapii, lekarz Usługodawcy wystawia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, e-receptę.
 6. Klient otrzymuje na podany numer telefonu komórkowego 4-cyfrowy kod, który łącznie z numerem PESEL umożliwia realizację e-recepty w aptece.
 7. Lekarz Usługodawcy może przepisać lek tylko wtedy, gdy jest to w najlepszym interesie Pacjenta, oraz może odmówić przepisania leku, jeśli w ocenie lekarza nie jest to wskazane bez osobistej konsultacji osobistej
 8. Decyzje lekarza Usługodawcy w trakcie udzielania usługi medycznej w Serwisie oparte są na informacjach, jakie nam dostarczył Klient.
  Klient odpowiada za poprawność i kompletność dostarczonych informacji i akceptuje fakt, że niespełnienie tego warunku (celowe lub nie) może wpłynąć negatywnie na dostarczaną usługę medyczną.
 9. Klient jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Lekarza Usługodawcy przekazanych podczas realizacji zamówienia. Zalecenia te zostaną przekazane drogą mailową na podany w zamówieniu adres.
 10. Niestosowanie się Klienta do zaleceń Lekarza Usługodawcy może być przyczyną odmowy realizacji zamówienia.
 11. Potwierdzenie złożenia zamówienia ma miejsce w momencie wysłania wiadomości potwierdzającej za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 12. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwa realizacja zamówienia (np. niezgodność danych podanych w zamówieniu z danymi bazy danych OMC, konieczność osobistej konsultacji itp.), Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na podany w zamówieniu adres mailowy. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia.
 13. W każdym przypadku, gdy realizacja usługi nie będzie możliwa, Klient otrzyma zwrot uiszczonej płatności.
 14. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości realizacji recepty w aptece, a zwłaszcza w przypadku braku dostępności przepisanego leku.

 15. Dane osobowe
 16. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolnym działaniem.
 17. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu na jaki Klient wyraził zgodę. Brak wyrażenia zgody na udostępnienie nam danych osobowych, będzie jednoznaczne z niemożliwością realizacji przez Usługodawcę zamówienia.
 18. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane niezbędne do weryfikacji zgodności z bazą danych pacjentów Ochota Medical Center oraz realizacji zamówienia .

W formularzu zamówienia należy podać:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL – niezbędne do weryfikacji tożsamości zamawiającego w bazie danych Ochota Medical Center i wystawienia e-recepty
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do wystawienia e-recepty;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu – niezbędny do przesłania kodu realizacji e-recepty
 • nazwę zamawianego leku

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych oraz ich przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu.

 

 1. Zasady płatności

Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:

 • płatności elektroniczne w systemie Dotpay.pl.

Klient powinien dokonać płatności w chwili złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Potwierdzenie danych zamówienia oraz finalizacji transakcji następuje drogą mailową na adres e-mail podany w zamówieniu.

W sytuacji, gdy dane podane przez Klienta w zamówieniu będą niekompletne lub będą niezgodne z danymi z bazy danych pacjentów Ochota Medical Center  np. brak nazwiska, niepełny adres, błędny adres mailowy, błędny numer telefonu, zamówienie nie zostanie zrealizowane a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

W przypadku, gdy Lekarz Usługodawcy uzna, że wskazana jest osobista konsultacja, zamówienie nie zostanie zrealizowane a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane: drogą mailową na adres:  omc@ochota-mc.pl

Klient w reklamacji powinien wskazać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
 • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

VIII. Postanowienia końcowe

Usługodawca może przenieść swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu na inną osobę. Informacja o tym będzie zamieszczona w Serwisie.

Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie. Pod tym samym adresem znajduje się aktualne brzmienie Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie.