Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

 

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: 

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu; 

  • osobie upoważnionej przez pacjenta; 

  • upoważnionym organom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji

kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona: 

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 

  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 

  • uprawnionym organom może być udostępniona poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

 

Pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii jest bezpłatne.

Za ponowne udostępnienie tej samej dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za: 

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale; 

  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale;

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Pobierz plik